logo thomas gruppe

Aktualności

Obecnie nie ma żadnych artykułów w danym podglądzie!

LokalizacjeDo lokalizacji

Oferty pracy

Ustawienia filtrowania nie przyniosły żadnych wyników!

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy z zainteresowania, jakie okazują Państwo naszemu przedsiębiorstwu. Kierownictwo firmy thomas beteiligungen GmbH przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych. Korzystanie ze stron internetowych firmy thomas beteiligungen GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby za pośrednictwem strony internetowej skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, może wtedy wyniknąć konieczność przetwarzania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie istnieje ku temu stosowna podstawa prawna, wtedy generalnie prosimy osobę, której dane dotyczą, o wyrażenie na to swojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu mailowego lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz krajowymi przepisami o ochronie danych, jakim podlega przedsiębiorstwo thomas beteiligungen GmbH. Przedstawiając niniejszą politykę prywatności przedsiębiorstwo nasze chciałoby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu zbierania przez nas, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Ponadto, za pomocą niniejszego opisu polityki prywatności osoby, których dane dotyczą, mają okazję dowiedzieć się o przysługujących im prawach.Firma thomas beteiligungen GmbH, jako administrator danych osobowych, wdrożyła liczne środki i techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie możliwie jak najpełniejszej ochrony danych osobowych, jakie są przetwarzane za pośrednictwem tej strony internetowej. Mimo to, ponieważ systemy transmisji danych w Internecie zasadniczo mogą wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa, nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Dlatego każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do swobodnego podjęcia decyzji, czy zechce przekazać nam dane osobowe również w sposób alternatywny, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatności firmy thomas beteiligungen GmbH opiera się na pojęciach, jakie zostały zastosowane przez ustawodawcę europejskiego w wydanym przez niego ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Chcemy, żeby nasza polityka prywatności była łatwo czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej jak i dla naszych klientów i partnerów handlowych. W związku z tym chcielibyśmy wcześniej objaśnić stosowane przez nas pojęcia. W niniejszym opisie polityki prywatności posługujemy się między innymi następującymi pojęciami:

a) Dane osobowe
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowana osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora. 
 
c) Przetwarzanie
Przetwarzanie jest operacją lub zestawem operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
 Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie 
Administratorem lub podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

h) Podmiot przetwarzający
Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia
Strona trzecia jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda
Zgodą osoby, której dane dotyczą, jest każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej innych ustaw o ochronie danych, jak również innych przepisów o charakterze ochrony danych jest firma:

thomas beteiligungen GmbH
Im Industriepark 13
55469 Simmern
Niemcy
Tel.: +49 (6761) 901 100
E-Mail: info@thomas-gruppe.de
Website: http://thomas-gruppe.de

3. Nazwisko i adres pełnomocnika ds. ochrony danych

Wyznaczonym przez administratora pełnomocnikiem ds. ochrony danych jest:

Mike Guder
SHS IT UG (haftungsbeschränkt) [spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością]
Numbachstraße 30
57072 Siegen
Niemcy
Tel.: 0271 3137048
E-Mail: datenschutz@thomas-gruppe.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i inicjatywami w zakresie ochrony danych.

4. Pliki cookie

Strony internetowe firmy thomas beteiligungen GmbH wykorzystują pliki cookie. To pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła i zapisuje na komputerze użytkownika.

Pliki cookie są wykorzystywane przez liczne strony internetowe i serwery. Wiele plików cookie zawiera tak zwane identyfikatory ID.  To unikalne identyfikatory plików cookie. Składają się one z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery są przypisywane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnianie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Unikalny identyfikator cookie (identyfikator ID) pozwala na rozpoznawanie i identyfikowanie użytkownika.

Dzięki stosowaniu plików cookie firma thomas beteiligungen GmbH może dostarczać użytkownikom tej strony internetowej przyjazne dla użytkownika usługi, co bez plików cookie byłoby niemożliwe.

Wykorzystywanie plików cookie pozwala na optymalizację znajdujących się na naszej stronie internetowej informacji i ofert w taki sposób, który jest zgodny z preferencjami użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej, zaś celem tego rozpoznawania jest ułatwianie użytkownikom korzystania z tej strony. Użytkownik naszej strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi na przykład za każdym razem po otwarciu strony internetowej wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ są one pobierane ze strony internetowej i z plików cookie zapisanych na komputerze użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły włożone przez klienta do koszyka właśnie za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zablokować zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeśli takie będzie jej życzenie, może w ten sposób wyłączyć na stałe zapisywanie plików cookie. Ponadto, już zapisane pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dokona dezaktywacji plików cookie w użytkowanej przez nią przeglądarce internetowej, możliwe jest, że nie będzie mogła w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Zbieranie danych ogólnych i informacji

Strona internetowa firmy thomas beteiligungen GmbH wraz z każdym jej otwarciem przez osobę, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system zbiera cały szereg danych ogólnych i informacji. Te ogólne dane i informacje zapisywane są w plikach dziennika serwera. Mogą być zapisywane następujące dane: (1) wykorzystywany przez użytkownika typ i wersja przeglądarki internetowej, (2) system operacyjny urządzenia użytkownika, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony, (3) strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. referrer), (4) podstrony, które są zarządzane za pomocą systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu i (8) pozostałe podobne dane i informacje, które w razie ataków na nasze systemy komputerowe służą do odparcia zagrożeń.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji firma thomas beteiligungen GmbH nie wyciąga żadnych wniosków odnośnie do osoby, której dane dotyczą. Informacje te są nam potrzebne do: (1) poprawnego przedstawiania publikowanych przez nas treści na naszej stronie internetowej, (2) optymalizowania treści naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zagwarantowania trwałej funkcjonalności naszych systemów komputerowych oraz rozwiązań technicznych naszej strony internetowej, oraz (4) dostarczenia niezbędnych informacji organom ścigania w razie cyberataku. Dlatego te zbierane w anonimowy sposób dane i informacje firma thomas beteiligungen GmbH z jednej strony analizuje dla potrzeb statystyki, z drugiej zaś strony służą one do zwiększenia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera przechowywane są oddzielnie od danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

6. Możliwość kontaktu za pomocą strony internetowej

Strona internetowa firmy thomas beteiligungen GmbH zawiera zgodne z przepisami ustawowymi informacje, które umożliwiają nawiązanie szybkiego kontaktu z naszym przedsiębiorstwem na drodze elektronicznej oraz bezpośredniej komunikacji z nami. Dotyczy to  również ogólnego adresu tak zwanej poczty elektronicznej (adres mailowy). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nawiązuje kontakt z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przesłane przez nią dane osobowe zostają automatycznie zapisane w systemie. Tego rodzaju dane osobowe, które zostały przesłane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora, przechowywane są w celu załatwiania spraw lub nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Takie dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i blokuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko na czas, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu, w którym dane zostały zablokowane, lub, jeśli zostało to określone w europejskich dyrektywach i rozporządzeniach lub ustawach i przepisach, które zostały wydane przez innego ustawodawcę, którym podlega administrator.
Wraz z ustaniem celu zablokowania danych lub z upływem terminu, jaki został określony w przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe w ramach rutynowej procedury i zgodnie z przepisami ustawowymi są blokowane lub usuwane.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia 
 Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane dane osobowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może się w tej sprawie w dowolnym momencie zwrócić do pracownika administratora.

b) Prawo do informacji
 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do otrzymania w dowolnym momencie nieodpłatnej informacji od administratora na temat przechowywanych dotyczących jej osoby danych osobowych oaz kopii tej informacji. Ponadto europejski ustawodawca przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do otrzymania następujących informacji:
- cel przetwarzania danych,
- kategorie danych osobowych, które są przetwarzane,
- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub jeszcze będą ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych,
- jeśli jest to możliwe, przewidziany czas, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, lub, jeśli jest to niemożliwe, kryteria ustalenia tego okresu,
- istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą lub prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania,
- istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- jeżeli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o źródłach pochodzenia danych,
- istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ust.1 i 4 RODO - przynajmniej w tych przypadkach -  istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i podejmowanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
 
Ponadto, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat, czy dane osobowe zostały przesłane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Jeśli tak jest, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do uzyskania informacji na temat stosownych gwarancji związanych z przesłaniem danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do informacji, może się w tym celu w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo uzupełnienia, z uwzględnieniem celu przetwarzania, niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Jeśli osoba, której danych to dotyczy, chciałaby skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 Każda z osób, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób były przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 
Jeśli wystąpi jedna z powyżej wymienionych okoliczności i osoba, której dane dotyczą, chciałaby wystąpić o usunięcie jej danych osobowych, jakie są przechowywane w firmie thomas beteiligungen GmbH, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora. Pracownik firmy thomas beteiligungen GmbH spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
Jeżeli firma thomas beteiligungen GmbH upubliczniła dane osobowe i nasze przedsiębiorstwo jako administrator na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, firma thomas beteiligungen GmbH – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie danych nie jest niezbędne. W indywidualnych przypadkach pracownik firmy thomas beteiligungen GmbH zleci podjęcie stosownych kroków.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania 
 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w razie wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 
Jeśli wystąpi jedna z powyżej wymienionych okoliczności i osoba, której dane dotyczą, chciałaby wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jakie są przechowywane w firmie thomas beteiligungen GmbH, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora. Pracownik firmy thomas beteiligungen GmbH spowoduje niezwłoczne ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych 
 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma ona prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 litera a RODO lub na podstawie art. 9 ust. 2 litera a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 litera b RODO i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest wymagane do wykonania innego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 
Ponadto osoba, której dane dotyczą, w przypadku wykonywania prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO ma prawo uzyskać, żeby dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi bezpośrednio przez administratora, jeśli będzie to technicznie wykonalne i jeżeli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do pracownika firmy thomas beteiligungen GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu
 Każda z osób, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 litery e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu firma thomas beteiligungen GmbH przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli firma thomas beteiligungen GmbH będzie przetwarzała dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie związane jest z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie wobec firmy thomas beteiligungen GmbH sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, firma thomas beteiligungen GmbH nie będzie już więcej przetwarzać danych osobowych do takich celów.
 
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, które w firmie thomas beteiligungen GmbH przetwarzane są do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest wymagane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 
W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić bezpośrednio do każdego pracownika firmy thomas beteiligungen GmbH lub innego pracownika. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wyboru do wykonania prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE.
 
h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie 
 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, jeżeli ta decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu administrator podlega, i które przewiduje właściwe środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której prawa dotyczą.
Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, firma thomas beteiligungen GmbH wdraża właściwe środki w celu zagwarantowania praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, do których zaliczają się co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
 
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie chciała dochodzić swoich praw w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może się w tej sprawie w dowolnym momencie zwrócić do pracownika administratora.

i) Prawo do wycofania zgody 
Każda z osób, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez europejskiego ustawodawcę prawo do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzane danych osobowych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby zrobić użytek ze swojego prawa do wycofania zgody, może się w tej sprawie w dowolnym momencie zwrócić do pracownika administratora.

9. Ochrona danych w przypadku ubiegania się o pracę i w procesie rekrutacyjnym

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celach potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, jeśli kandydat przesyła stosowne dokumenty aplikacyjne administratorowi drogą elektroniczną, na przykład mailem lub z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie internetowej. Jeśli administrator zawrze z kandydatem umowę o pracę, dane przesłane dla potrzeb rekrutacyjnych zostaną zapisane w systemie administratora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę pomiędzy administratorem a kandydatem, wówczas dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte automatycznie po upływie trzech miesięcy od daty poinformowania kandydata o decyzji odmownej, o ile usunięcie danych nie będzie pozostawać w sprzeczności z żadnymi innymi uprawnionymi interesami administratora. Innym uprawnionym interesem w tym rozumieniu jest na przykład obowiązek udowodnienia w procedurze realizowanej na mocy ustawy o równym traktowaniu. Na etapie podejmowania decyzji aplikacja może być wykorzystywana w całej grupie thomas gruppe w ramach przepisów ustawowych.

10. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i wykorzystywania serwisu YouTube

Administrator umieścił na tej stronie internetowej komponenty serwisu YouTube. YouTube jest internetowym wideoportalem, który umożliwia osobom publikującym na nim swoje treści na bezpłatne wstawianie wideoklipów i również bezpłatne umożliwianie innym użytkownikom ich oglądania, oceniania i komentowania. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju materiałów wideo, dzięki czemu za pośrednictwem tego portalu są dostępne kompletne filmy i audycje telewizyjne, a także wideoklipy muzyczne, trailery lub wideoklipy wykonane przez samych użytkowników.

Spółką prowadzącą portal YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spółka YouTube, LLC jest spółką córką przedsiębiorstwa Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każde otwarcie poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, która jest prowadzona przez administratora i na której znajduje się komponent YouTube (wideo YouTube), powoduje, że przeglądarka internetowa na komputerze osoby, której dane dotyczą, za pomocą komponentu You Tube automatycznie pobiera odpowiednie treści z portalu You Tube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej ogląda osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, to wraz z otwarciem podstrony YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej ogląda osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i następnie są przypisywane do konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze później otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w chwili otwarcia naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła czy też nie na wideo na YouTube. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przekazywania tego rodzaju informacji do YouTube i Google, może temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed otwarciem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube zasady dotyczące ochrony danych, z którymi można zapoznać się na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/, informują o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

11. Polityka prywatności w zakresie użytkowania Matomo

Nasza strona internetowa korzysta z usług otwarto-źródłowej platformy analitycznej i marketingowej Matomo. Matomo wykorzystuje tzw. "cookie". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki Państwo korzystają ze strony internetowej. W tym celu generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP jest przed zapisaniem danych anonimizowany. Generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z tej strony nie są udostępniane stronom trzecim. Poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony.

Jeżeli Państwo nie zgadzają się na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych, mogą Państwo te funkcje (zapisywanie danych i ich wykorzystywanie) dezaktywować. W takim przypadku w Państwa przeglądarce internetowej zostanie zapisany plik opt-out-cookie, który wyłączy monitorowanie komputera (zapisywanie danych użytkowych platformy Matomo). Usunięcie przez państwa plików cookie spowoduje usunięcie również pliku opt-out-cookie platformy Matomo. Przy ponownym otwarciu naszej strony plik opt-out musi zostać ponownie

12. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną, na mocy której nasze przedsiębiorstwo przetwarza dane w przypadkach, w których uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych w określonym celu, stanowi art. 6 I lit. a RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak to ma miejsce na przykład w przypadku dostawy towarów lub wykonania innej usługi, wtedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO. To samo obowiązuje w odniesieniu do przetwarzania, które jest konieczne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w formie zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego i musi w tym celu przetwarzać dane osobowe, na przykład w celu wykonania obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie odbywa się z mocy art. 6 I lit. c RODO. W rzadszych przypadkach przetwarzanie danych osobowych mogłoby się okazać konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taki przypadek mógłby na przykład wystąpić w razie doznania urazu przez osobę odwiedzającą nasze przedsiębiorstwo, kiedy powstałaby potrzeba podania jej nazwiska, wieku, danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego lub innych żywotnych informacji lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie odbywałoby się w oparciu o art. 6 I lit. d RODO. Przetwarzanie danych mogłoby się też odbywać na mocy art. 6 I lit. f RODO. Na podstawie tego przepisu wykonywane jest przetwarzanie danych, które nie wynika z żadnej z powyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli to przetwarzanie jest konieczne ze względu na uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, o ile charakteru nadrzędnego nie mają interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Do tego rodzaju przetwarzania jesteśmy uprawnieni szczególnie z tego względu, że zostało ono odrębnie wspomniane przez europejskiego ustawodawcę. Reprezentował on w tym zakresie pogląd, że uprawniony interes może wystąpić w sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. Prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu, realizowany przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, wówczas naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszej działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

14. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium rozstrzygającym o tym, przez jaki okres mają być przechowywane dane osobowe, są ustawowe terminy przechowywania danych. Po upływie terminu stosowne dane są rutynowo usuwane, o ile nie będą one już konieczne do wykonania lub zawarcia umowy.

15. Przepisy ustawowe lub umowne dotyczące podawania danych osobowych

Informujemy Państwa o tym, że podanie danych osobowych może być częściowo nakazane przepisami ustawowymi (np. przepisami podatkowym) lub może wynikać z postanowień umowy (np. dane strony umowy). Niekiedy w związku z zawarciem umowy może okazać się konieczne podanie nam danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, które to dane będą musiały być następnie przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do podania nam danych osobowych, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych miałoby ten skutek, że umowa z tą osobą nie mogłaby zostać zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi się ona zwrócić do jednego z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni jej w tym konkretnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest nakazane ustawowo czy też wynika z umowy lub czy jest ono konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

16. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.